• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 946
 • lokalizacja
 • BiP

Ważne terminy

Zebrania

1. 18.09.2023r. - Wywiadówka
    16.30 - spotkanie z wychowawcą w klasach

 • Zapoznanie rodziców uczniów SP z podstawowymi dokumentami szkoły regulującymi prawo wewnątrzszkolne.
 • Organizacja roku szkolnego, kalendarz szkoły na rok szk. 2023/24.
 • Poinformowanie rodziców o warunkach i trybie uzyskiwania oceny wyższej od przewidywanej z zajęć edukacyjnych oraz wyższej oceny z zachowania.
 • Poinformowanie rodziców o zasadach i procedurach BHP i regulaminie dyżurów obowiązujących w szkole.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - pedagog szkolny.
 • Funkcja opiekuńczo - wychowawcza świetlicy szkolnej.

2. 11.12.2023r. - Wywiadówka
    16.30 -  spotkanie z wychowawcą w klasach 

 • Poinformowanie rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz naganną oceną zachowania.
 • Rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w szkole oraz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak równie rozwijaniu umiejętności uczniów.

3. 12.02.2024r. - Wywiadówka
   16.30 - spotkanie z wychowawcą w klasach

 • Podsumowanie pracy ucznia w I półroczu- uzyskane oceny śródroczne i ocena zachowania.

4. 13.05.2024r. - Wywiadówka
   16.30 - spotkanie z wychowawcą w klasach  

 • Poinformowanie rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz naganną oceną zachowania oraz o trybie poprawy tych ocen.

 

Szanowni Rodzice.

Podane terminy spotkań mogą nieznacznie ulec zmianie z przyczyn niezależnych od szkoły. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco przez wychowawców klas oraz strony internetowe.

do góry