• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 946
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Uczniów/Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrektorem szkoły, rodzicami i instytucjami na rzecz i w interesie uczniów. Współorganizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się. Wspiera uczniów, wychowawców i rodziców w zakresie opieki i wychowania, pomaga przyjrzeć się możliwościom dzieci, trudnościom, prowadzi mediacje, jest rzecznikiem dziecka zwraca, zwraca uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Harmonogram pracy specjalistów szkolnych - rok szkol. 2023/24

(pedagog, psycholog)

Dzień tygodnia

Wioleta Krywult

pedagog
sala 30

klasy I-V

Anna Gorzawska

pedagog
sala 75

klasy VI-VIII

Justyna Łasica

psycholog
sala 75

Poniedziałek

8.30 - 15.00


9.00 - 12.30

13.00 - 16.00

Wtorek

8.30 - 14.50

12.10 - 14.10 ------------
Środa

8.30 - 14.30

8.00 - 13.30

8.00 - 11.00

Czwartek

8.30-14.30

12.10 - 14.10

------------

Piątek

8.30 -14.30

--------------- 9.00 - 14.00

 

Konsultacje dla rodziców

Wioleta Krywult - poniedziałek 15.00 - 16.00

Anna Gorzawska - poniedziałek  8.00 - 9.00

Justyna Łasica - poniedziałek 15.00 - 16.00

 

Kategoria: Pedagog [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-08-05 Regulamin korzystania z gabinetu pedagoga szkolnego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
Regulamin korzystania z gabinetu pedagoga szkolnego 100,03KB zobacz

Do zadań pedagoga należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia i wspierania mocnych stron oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów (barier, ograniczeń);
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły, kuratorami sądowymi i społecznymi, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pracownikami OPC, asystentami rodzin;
 • realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysleksja rozwojowa).

Uczeń może uzyskać wsparcie od pedagoga gdy:

 • ma kłopoty i problemy, których sam nie potrafi rozwiązać i potrzebuje pomocy;
 • nie czuje się bezpiecznie, jest w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi;
 • czuje się źle psychicznie;
 • czuje się samotnie w szkole i uważa, że nie ma nikogo bliskiego;
 • ma problemy z komunikacją;
 • ma trudności w nauce i nie potrafi ich przezwyciężyć;
 • czuje, że jego potrzeby (materialne, psychiczne) nie są i nie mogą być zaspokojone;
 • w jego domu mają miejsce problemy, z którymi sobie nie radzi;
 • potrzebuje wsparcia lub pomocy ze strony innych osób dorosłych, a nie wie jak się do nich zwrócić;
 • ma poczucie, że ich prawa nie są przestrzegane;
 • szuka możliwości rozwijania swoich uzdolnień;
 • chce opowiedzieć o swoim sukcesie;
 • jest szczęśliwy i chce się tym z kimś podzielić.

Rodzic (opiekun prawny) moze się zgłosić do pedagoga, gdy potrzebuje pomocy i wsparcia w:

 • rozwiązaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci;
 • rozwijaniu umiejętności wychowawczych;
 • trudnych sytuacjach rodzinnych, losowych.
do góry