• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 946
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane pliki do pobrania na stronie mogą być częściowo dostępne,
 • wybrane materiały audio-wizualne mogą nie posiadać prawidłowych transkrypcji tekstowych,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-22
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Małgorzata Marciniak, sekretariat@sp5.czerwionka-leszczyny.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 431 29 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce- Leszczynach
ul. Szkolna 3, 44-230 Czerwionka - Leszczyny

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce - Leszczynach prowadzi ogólnodostępne wejście od strony ul. Kombatantów. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ znajdują się przed nim schody.
Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek, którym można wezwać woźnego szkolnego. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z wejścia do budynku od strony boiska zielonego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Na parterze budynku znajduje się sekretariat szkoły oraz gabinet dyrektora szkoły . Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody.
Schody i wszelkie różnice w poziomach oznaczone są specjalną taśmą. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma wind. Na parterze szkoły framugi drzwi obrysowano żółto-pomarańczowymi pasami, a hole wyłożone są wykładziną z elementami pasów kontrastujących.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza znajdują się tabliczki informacyjne z numerami sal lekcyjnych i nazwami pomieszczeń szkolnych. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się pomieszczenie woźnego szkolnego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking znajduje się za budynkiem szkolnym . Należy objechać budynek z prawej strony, ulicą Szkolną . Na tym parkingu brak miejsca dla osób niepełnosprawnych . Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed wejściem głównym do budynku od ulicy Kombatantów ( oznaczone znakiem drogowym).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, itp., a tym samym także do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce - Leszczynach. Warunkiem wejścia na teren budynku szkolnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Aby skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce - Leszczynach należy zgłosić swoją planowaną wizytę co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

 • bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce - Leszczynach, ul. Szkolna 3, (hol główny na parterze) telefonicznie pod numerem tel.
 • 32 4312 946 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
 • listownie na adres: Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza ul. Szkolna 3, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Zgłoszenie może być dokonane w sposób dostępny dla osoby uprawnionej, powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny, w której zgłaszający zamierza zgłosić się do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza,
 • Wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy, w jakiej zamierza stawić się w do Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza,
 • Wskazanie sposobu kontaktu (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
do góry