• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 946
 • lokalizacja
 • BiP

Regulaminy

Regulamin Biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Czerwionce - Leszczynach.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
 4. Wykorzystane materiały powinny być jak najszybciej zwrócone do biblioteki.
 5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Przy wypożyczaniu czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich wygląd i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 7. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 8. Podręczniki wypożyczone z biblioteki szkolnej muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego. Pozostałe książki powinny zostać oddane, ale dopuszcza się wypożyczenia na wakacje.
 9. W przypadku zmiany szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, uczeń jest zobowiązany rozliczyć się z biblioteką przed opuszczeniem szkoły.

II. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 1. Wypożyczanie podręczników i książek dla klas I-III odbywać się będą za pośrednictwem wychowawców, uczniowie klas IV-VIII odbierają
  podręczniki indywidualnie w czasie uzgodnionym z wychowawcami klas. Wypożyczanie książek kl. IV-VIII odbywać się będzie w klasach. Uczniowie mogą zgłaszać tytuły do wypożyczenia bibliotekarzowi poprzez e-dziennik.
 2. W czasie wypożyczenia podręczników klasom IV-VIII do biblioteki jednocześnie może wejść 1 osoba.  Zakrywamy nos i usta maseczką albo przyłbicą. Dezynfekujemy ręce.
 3. Do zwracanych wypożyczonych książek wkładamy karteczkę z nazwiskiem, imieniem oraz klasą.
 4. Zwrócone książki i inne materiały biblioteczne zostaną poddane kwarantannie - 2 dni.
 5. W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania:
  • korzystanie z czytelni,
  • wolny dostęp do półek,
  • możliwość korzystania z komputerów
 6. Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone i dezynfekowane.

 

Regulamin udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Czerwionce - Leszczynach.

 1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupione z dotacji MEN są własnością szkoły.
 2. Biblioteka szkolna wypożycza uczniom bezpłatnie podręczniki i materiały edukacyjne (np. płyty, mapy, plansze itp.) Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu.
 3. O terminach wypożyczeń/zwrotów kolejnych części podręczników decyduje wychowawca/ nauczyciel przedmiotu. Uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą /nauczycielem przedmiotu / podczas zajęć edukacyjnych i oddają lub wypożyczają podręczniki i materiały edukacyjne. Bibliotekarz zapisuje numery poszczególnych woluminów na karcie czytelnika.
 4. Uczniowie, którzy nie będą obecni w dniu wypożyczeń/ zwrotów podręczników, zobowiązani są do indywidualnego rozliczenia się z biblioteką w obecności rodzica lub wychowawcy.
 5. Wychowawcy dopilnowują, aby uczniowie oraz rodzice / prawni opiekunowie / uczniów potwierdzili podpisem zapoznanie się z regulaminem udostępniania podręczników.
 6. Wypożyczone książki i materiały edukacyjne należy szanować i jako dobro wspólne chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem. W szczególności w podręcznikach nie wolno pisać, zaznaczać, rysować, wyrywać kart. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyty, mapy, plansze itp.) są częścią podręcznika i również podlegają zwrotowi w stanie niezniszczonym. Podczas zwrotu podręcznika /materiału edukacyjnego, nauczyciel bibliotekarz oraz wychowawca dokonują oględzin podręcznika, określając stopień zużycia.
 7. Każda książka powinna być oprawiona w okładkę i podpisana.
 8. W razie zniszczenia/zagubienia podręcznika należy niezwłocznie poinformować o tym wychowawcę klasy lub bibliotekarza. Rodzic zwraca szkole koszty zakupu zniszczonej książki przelewem na konto budżetowe szkoły.
 9. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest do oddania wszystkich wypożyczonych podręczników. Obowiązek dopilnowania ucznia w tej kwestii spoczywa na wychowawcy i sekretariacie szkoły.
  Podstawa prawna regulaminu: Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. DZ. U. z dn. 23 czerwca 2014r. poz. 811
do góry